Rządowy program pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna”

Rządowy program pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna” – zweryfikowane dane

Dyrektorzy Szkół Ponadpodstawowych

dotyczy: zweryfikowanych danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia Rządowym programem pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”

Szanowni Państwo,

w związku z harmonogramem realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”, zwracam się z uprzejmą prośbą o zebranie danych na temat występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, kształcenia specjalnego, kształcenia w zawodach oraz materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i zawodowego zostanie udzielona uczniom:

  1. słabowidzącym,
  2. niesłyszącym,
  3. słabosłyszącym,
  4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  5. z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  8. z niepełnosprawnościami sprzężonym, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7,

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ­– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245).

Mając powyższe na uwadze, uprzejmie proszę o przypomnienie rodzicom uczniów oraz pełnoletnim uczniom o możliwości skorzystania z przedmiotowej pomocy w roku szkolnym 2019/2020 (w załączeniu przesyłamy informację dla rodziców oraz wzór wniosku). Termin składania wniosków w szkołach do dnia 12 września 2019.

Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/wyprawka-szkolna-2019

W celu przekazania powyższej informacji należy wypełnić załączoną tabelę i przesłać ją na adres e-mail: magdalena.dmowska@umminskmaz.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 września 2019 roku a następnie papierową wersję wysłać (po uzupełnieniu o właściwe podpisy i pieczątki) pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta:

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z zasadami realizacji programu w bieżącym roku, zakresem przyznawanej pomocy i obowiązującymi kryteriami.
Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Pan Józef Kostka, Wydział Informacji i Programów Rządowych, tel. 22 551 24 00 wew. 1104.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Informacja o programie – Wyprawka_szkolna 2019-2020r

Rządowy program pomocy uczniom w 2019 r

Wyprawka szkolna 2019 – rozporządzenie Rady Ministrów

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej uczniowi na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych

Oświadczenie o zakupie podręczników

Tabela –  Zweryfikowane dane – Wyprawka szkolna 2019

 

Dodano: 06.09.2019, do kategorii Aktualności

Aktualności

Wyprawka szkolna

11.07.2024, Aktualności

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025 (Dz. U. 2023r., […]

Anna Rokicka

Czytaj całość

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych.

08.07.2024, Aktualności

Celem Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025

Czytaj całość

Egzaminy poprawkowe 2024r.

03.07.2024, Aktualności

Egzaminy poprawkowe sierpień 2024r Izabela Chłopik

Izabela Chłopik

Czytaj całość

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Znajdź nas na FB !
Skip to content