REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU „ ISKIERKA NADZIEI”

Podstawa prawna funkcjonowania wolontariatu:

– rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 900),

– Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) – art. 39 ust. 1 pkt 9.

–   Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) – art. 2 pkt 3art. 43art. 44 ust. 1ust. 5.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Wolontariacie  należy przez to rozumieć  bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych,  wykraczające poza więzi rodzinno -koleżeńsko-przyjacielskie.

2) Wolontariuszu należy przez to rozumieć ucznia, nauczyciela, pracownika niepedagogicznego Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Mińsku Mazowieckim, który na podstawie porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych dobrowolnie i bezinteresownie pomaga innym w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

3) Szkolne Koło Wolontariatu  jest skierowane do całej społeczności szkoły,  ludzi którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.   Jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie bezinteresowną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.

I. Postanowienia ogólne

Szkolne Koło Wolontariatu  działające w Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Mińsku Mazowieckim zwane dalej Kołem działa na podstawie niniejszego Regulaminu.

1. Koło jest organizacją działającą na terenie w/w szkoły pod nadzorem Dyrektora  Szkoły włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno – opiekuńczo – wychowawczą prowadzoną przez szkołę i organizacje pozarządowe.

2. Opiekę nad Kołem sprawuje wyznaczony przez Dyrektora  szkoły koordynator, który czuwa nad tym, by działalność była zgodna ze Statutem Szkoły i niniejszym Regulaminem.

4. Członkami Koła może być każda osoba związane ze szkołą, która respektuje zasady Koła.

5. Działalność Koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

6. Szkolne Koło Wolontariatu działa ściśle z Samorządem Uczniowskim.

II. Cele  działania

1. Angażowanie  do świadomej , dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym.

2. Rozwijanie  postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych.

3. Aktywizowanie do  działań na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze regularnym  i akcyjnym.

4. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży.

5. Promocja idei wolontariatu w szkole.

6. Kształtowanie postaw prospołecznych, uwrażliwianie na problemy drugiego człowieka i włączanie się w ich rozwiązywanie.

7. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

8. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.

9. Zwiększanie samodzielności i efektywności działania młodych ludzi.

10. Aktywna współpraca z instytucjami i organizacjami zaangażowanymi wolontarystycznie w środowisku lokalnym.

III. Formy działania

Koło realizuje swoją działalność poprzez:

 • spotkania, szkolenia, wystawy, gazetki , stronę internetową, itp.,
 • imprezy kulturalno-charytatywne, spotkania z zaproszonymi gośćmi, itp.,
 • imprezy rekreacyjno – sportowe, festyny, loterie, aukcje, itp.,
 • udział w kwestach, zbiórkach darów organizowanych przez inne organizacje  za zgodą Dyrektora szkoły pod nadzorem koordynatora Koła,
 • włączanie się na zasadzie wolontariatu w pracę różnego rodzaju placówek opiekuńczych i wychowawczych itp.,
 • pomoc w organizacji imprez szkolnych,
 • pomoc w działaniach szkoły oraz współpracujących z nią organizacji mających na celu promowanie idei aktywności obywatelskiej oraz działalności na rzecz środowiska lokalnego.

IV. Prawa wolontariusza

1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.

2. Wolontariusze mogą podejmować działania wolontarystyczne w wymiarze nieutrudniającym  naukę w szkole  i pomoc w domu.

3. Wolontariusz może liczyć na wsparcie ze strony koordynatora lub innych członków Koła.

4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia oraz opinii o  wykonanej pracy.

5. Nie wolno wywierać na wolontariuszach presji moralnej w związku z realizowanym  zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.

6. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego.

7. Wolontariusz przed podjęciem działań wolontarystycznych zostaje poinformowany o zasadach  bezpieczeństwa  i higieny  oraz zostają one zapewnione podczas ich wykonywania.

V. Obowiązki wolontariusza

Wolontariusz:

 • realizuje cele i przestrzega założeń programowych Szkolnego Koła Wolontariatu,
 • przestrzega zasad zawartych w Regulaminie Koła,
 • systematycznie uczestniczy w pracach Koła, a także w spotkaniach i warsztatach,
 • jest słowny i wywiązuje się ze swoich obowiązków w sposób rzetelny i uczciwy,
 • szanuje siebie i służy pomocą innym wolontariuszom,
 • z godnością reprezentuje szkołę i dba o jej dobre imię,
 • szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga,
 • dochowuje tajemnicy dotyczącej podopiecznego,
 • działa w zespole i pomaga innym wolontariuszom,
 • wolontariusze który podczas zajęć lekcyjnych wykonuje działania na rzecz wolontariatu ma obowiązek uzupełnić braki  w wiedzy spowodowane tą nieobecnością.

VI. Nagradzanie wolontariuszy

1. Członkowie Koła mogą zostać nagrodzeni poprzez:

 • wyrażenie uznania słownego,
 • pochwałę na forum szkoły,
 • umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji, artykule gazetki szkolnej, itp.,
 • wręczanie listów pochwalnych i dyplomów wolontariuszom lub ich rodzicom,
 • wręczenie nagrody rzeczowej (np. książka) na zakończenie cyklu kształcenia.

2. Wolontariusz, który w cyklu nauki w szkole przynajmniej trzy razy uczestniczył w działaniach  wolontariackich,  otrzymuje pisemne zaświadczenie o działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wpis na świadectwie ukończenia szkoły.

3. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

VII. Organizacja

1. Koło bezpośrednio podlega Dyrektorowi  Szkoły,  jako organowi powołującemu i nadzorczo kontrolnemu.

2. Dyrektor może udzielić pełnomocnictwa do zawierania porozumień z wolontariuszami koordynatorowi Szkolnego Wolontariatu.

3. Pracą Koła kieruje koordynator, do zadań którego należy:

a) planowanie kierunków działań,

b) koordynowanie, nadzorowanie i monitorowanie pracy wolontariuszy,

c) wspieranie wolontariuszy w działaniach,

d) nawiązywanie współpracy z innymi instytucjami i organizacjami,

e) inspirowanie członków do podejmowania działań,

f) reprezentowanie Koła na zewnątrz,

g) stały kontakt z Dyrekcją szkoły.

4. Wolontariusz będzie wykonywał świadczenia podczas zajęć dydaktycznych i poza nimi.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

1. Zmiana regulaminu wymaga formy pisemnej, zatwierdzonej przez Koordynatora i Dyrektora Szkoły.

2. Decyzję o rozwiązaniu Koła podejmuje Dyrektor Szkoły.

 

Dodano: 10.10.2017, do kategorii Wolontariat

Aktualności

Wyprawka szkolna

11.07.2024, Aktualności

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025 (Dz. U. 2023r., […]

Anna Rokicka

Czytaj całość

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych.

08.07.2024, Aktualności

Celem Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025

Czytaj całość

Egzaminy poprawkowe 2024r.

03.07.2024, Aktualności

Egzaminy poprawkowe sierpień 2024r Izabela Chłopik

Izabela Chłopik

Czytaj całość

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Znajdź nas na FB !
Skip to content