Informacje ogólne o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

 1. Egzamin zawodowy jest przeprowadzany z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub w zawodach zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.
 2. Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej polegającej na rozwiązaniu testu pisemnego oraz części praktycznej polegającej na wykonaniu zadania praktycznego.
 3. Część pisemna egzaminu trwa 60 minut i jest przeprowadzana z wykorzystaniem systemu informatycznego.
 4. Część praktyczna egzaminu trwa 120, 150, 180, 210 lub 240 minut zależnie od kwalifikacji.
 5. Część pisemna egzaminu jest przeprowadzana z wykorzystaniem arkuszy i kart odpowiedzi.
 6. Część praktyczna egzaminu jest przeprowadzana według modelu (formy):

w – gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa,

d – gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja.

 

Termin i miejsce przeprowadzania egzaminu

 1. Egzamin  jest przeprowadzany w terminach ustalonych przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, na podstawie harmonogramu ogłoszonego przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 2. Do części pisemnej egzaminu zawodowego uczeń przystępuje w szkole, do której uczęszcza, absolwent przystępuje w szkole, którą ukończył.
 3. Do części praktycznej egzaminu zawodowego uczeń przystępuje w szkole, do której uczęszcza, albo w placówce, w której odbywa praktyczną naukę zawodu, lub u pracodawcy, u którego odbywa praktyczną naukę zawodu, absolwent przystępuje w szkole, którą ukończył, albo w placówce, w której odbywał praktyczną naukę zawodu, lub u pracodawcy, u którego odbywał praktyczna naukę zawodu,
 4. W uzasadnionych przypadkach część pisemna i praktyczna egzaminu może odbyć się w innym miejscu niż wskazane wyżej w wyznaczonym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, o czym zdający jest informowany nie później niż na miesiąc przed terminem tego egzaminu.

 

 

Ustalanie wyników egzaminu zawodowego

 1. Wyniki egzaminu zawodowego ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na podstawie liczby punktów uzyskanych przez zdającego:
 2. Wyniki  przedstawiane są w procentach.
 3. Laureat i finalista turnieju lub olimpiady tematycznej związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy, wymienionych w wykazie zamieszczonym przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i ogłoszonym w Biuletynie Informacji Publicznej są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego.
 4. Zwolnienie, o którym mowa w pkt. 3, następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego, który informuje dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o uzyskanym przez ucznia albo absolwenta tytule laureata lub finalisty.
 5. Zwolnienie, o którym mowa w pkt. 4, jest równoznaczne z uzyskaniem z części pisemnej egzaminu najwyższego wyniku – 100%.
 6. Wyniki egzaminu są ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego.

 

Ogłaszanie wyników egzaminu zawodowego

Okręgowa komisja egzaminacyjna sporządza listę zdających, którzy przystąpili do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego w danej szkole, placówce, u danego pracodawcy lub w danym podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy, i przekazuje ją przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w terminie podanym w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje zdających o uzyskanych przez nich wynikach.

 

Warunki uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikację

 1. Zdający zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jeżeli uzyskał:
 2. z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz
 3. z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
 4. Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Zdający, który nie zdał egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, otrzymuje informację o wynikach tego egzaminu opracowaną przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Znajdź nas na FB !
Skip to content